Home

Welkom op de website van Peter van 't Riet

Auteur van boeken, brochures en artikelen en docent en spreker over het joodse karakter van de Bijbel en de betekenis van het Jodendom voor het Christendom. Voor de samenhang van zijn boeken en brochures kun je de rubriek Wegwijzer raadplegen.


Recent verschenen: de nieuwste brochure in de Folianti-reeks

Het Onze Vader, Een Joods gebed - Folianti-reeks 42

Het Onze Vader geldt al eeuwenlang als een christelijk gebed. In deze brochure laat Peter van ‘t Riet zien dat er alle aanleiding is om het Onze Vader als een joods gebed te lezen.

Eerst wordt een inleiding in de joodse gebedsopvatting en gebedspraktijk gegeven aan de hand van de verzen, die aan het Onze Vader voorafgaan (Matteüs 6:5-8). Vervolgens worden alle beden uit het Onze Vader (Matteüs 6:9-13) besproken en laat de auteur zien wat die ook vandaag nog voor ons kunnen betekenen. Voor meer info: klik hier. Om de brochure te bestellen klik hier.

 


Nieuwe uitgave verscheen in 2019:

Paulus als kind van de Grieks-Romeinse wereld

Paulus' jeugd en jonge jaren deel 2

HOE HEEFT DE GRIEKS-ROMEINSE WERELD PAULUS VANAF ZIJN JEUGD BEÏNVLOED? EN WAAR VINDEN WE DIT TERUG IN ZIJN LATERE BRIEVEN?

Paulus is misschien wel de meest gecompliceerde bijbelschrijver. Zijn brieven zijn gesteld in een ingewikkelde spreektaal. Zijn betoog springt vaak van het ene onderwerp naar het andere. De tegenstellingen zijn vrijwel altijd zwart-wit: vlees tegenover geest, werken tegenover geloofsinzicht, de Wet van Mozes tegenover de Wet van Christus, slavernij tegenover vrijheid, enz. Hoe is Paulus tot zijn theologie gekomen?

In dit tweede deel over Paulus' jeugd en jonge jaren (dat zelfstandig te lezen is) laat de auteur zien dat Paulus sterk beïnvloed is door de Grieks-Romeinse cultuur uit zijn jeugd. Niet alleen Romeinse ideeën en opvattingen maar ook de filosofische stromingen van het Stoïcisme en Platonisme hebben een stempel op zijn theologie gedrukt. Zelfs de alom verspreide mysteriegodsdiensten zijn niet aan Paulus voorbijgegaan. Al deze verschijnselen uit Paulus’ tijd worden in dit nieuwe boek besproken, waarna de auteur onderzoekt welke sporen ervan zijn terug te vinden in zijn zeven authentieke brieven. Dan ontstaat het beeld van Paulus als kind van de Grieks-Romeinse wereld. Op latere leeftijd hebben al deze invloeden uit zijn jeugd en jonge jaren zijn denken medebepaald.

Vanuit deze achtergrond worden veel duistere passages in Paulus' brieven helder, ook voor moderne lezers.

Voor meer informatie: klik hier. Wilt u het boek aanschaffen: klik hier.


Sinds 2018 in het Engels

Vier Engelse vertalingen van boeken van Peter van 't Riet zijn nu

te koop bij Amazon.com: Klik hier om ze alle vier te vinden

       


 In 2017 verscheen de heruitgave

van het boek:

Christendom a la Jezus

Een herziening van het christelijk geloof

vanuit haar joodse bronnen

EEN NIEUWE VISIE OP GELOOF EN THEOLOGIE

Christendom en jodendom hebben veel gemeenschappelijks zoals de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament). Ook veel begrippen en opvattingen komen in beide godsdiensten voor zoals het geloof in één God, het belang van verlossing en verzoening, en de verwachting van een messias. Sommigen spreken over de “joods-christelijke traditie” alsof het om twee loten van eenzelfde stam gaat. Het christendom is echter wel uit het jodendom voortgekomen, maar het omgekeerde is niet het geval. Om zichzelf te kunnen verstaan hebben christenen het jodendom nodig. Welke betekenis heeft de joodse oorsprong voor het christelijk geloof?

Dit boek is geschreven vanuit de gedachte dat het christendom zich in de loop der eeuwen te ver heeft verwijderd van zijn joodse oorsprong zoals Jezus die onderwees en praktiseerde volgens de evangeliën. Daarom is het christelijk geloof aan herziening toe. Wat dat betekent zet de auteur uiteen aan de hand van diverse liturgische thema’s zoals de rol van de Bijbel in de eredienst, de religieuze feesten, de rustdag, de liturgische grondhouding, de opbouw van de eredienst, de aard van het gebed, de doop, de maaltijd en het begrip ‘verzoening’. Vanuit de joodse bronnen van het christendom biedt dit boek een herziening van het christelijk geloof met als doel een Christendom à la Jezus.

Voor meer informatie: klik hier. Om het boek aan te schaffen: klik hier.


Andere publicaties van Peter van 't Riet kun je vinden op de pagina's:

This is the website of Peter van 't Riet