Home

Welkom op de website van Peter van 't Riet

Auteur van boeken, brochures en artikelen over het joodse karakter van de Bijbel en de betekenis van het jodendom voor het christendom.


Twee nieuwe brochures in de Folianti-reeks


De Septuagint en Philo van Alexandrië

 

Klik voor meer informatie op de titels.

 


Heruitgave bij Folianti van het boek :

Christendom à la Jezus

Een herziening van het christelijk geloof vanuit haar Joodse bronnen

Christendom en jodendom hebben veel gemeenschappelijks zoals de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament). Ook veel begrippen en opvattingen komen in beide godsdiensten voor zoals het geloof in één God, het belang van verlossing en verzoening, en de verwachting van een messias. Sommigen spreken over de “joods-christelijke traditie” alsof het om twee loten van eenzelfde stam gaat. Het christendom is echter wel uit het jodendom voortgekomen, maar het omgekeerde is niet het geval. Om zichzelf te kunnen verstaan hebben christenen het jodendom nodig. Welke betekenis heeft de joodse oorsprong voor het christelijk geloof?

Dit boek is geschreven vanuit de gedachte dat het christendom zich in de loop der eeuwen te ver heeft verwijderd van zijn joodse oorsprong zoals Jezus die onderwees en praktiseerde volgens de evangeliën. Daarom is het christelijk geloof aan herziening toe. Wat dat betekent zet de auteur uiteen aan de hand van diverse liturgische thema’s zoals de rol van de Bijbel in de eredienst, de religieuze feesten, de rustdag, de liturgische grondhouding, de opbouw van de eredienst, de aard van het gebed, de doop, de maaltijd en het begrip ‘verzoening’. Vanuit de joodse bronnen van het christendom biedt dit boek een herziening van het christelijk geloof met als doel een Christendom à la Jezus.

Voor meer informatie: klik hier. Om het boek aan te schaffen: klik hier.


In 2015 verscheen van Peter van 't Riet :

Als een duif naar het land van de oorlog

Het Bijbelboek Jona woord voor woord vertaald en toegelicht

De profeet Jona is het meest bekend van de storm op zee en van zijn verblijf in de grote vis die hem na drie dagen weer uitspuugt op het droge. Minder bekend is zijn gebed in de vis, zijn latere optreden in de grote stad Ninevé en zijn schermutselingen met een loofhut, een wonderboom, een worm, een verschroeiende oostenwind en niet in de laatste plaats met God. Maar wat hebben al die onsamenhangende beelden met elkaar te maken?

In dit boek worden veel aspecten van het Jonaverhaal besproken: woorden en uitdrukkingen in de Hebreeuwse tekst, de tijd waarin het is ontstaan (wat was het land van de oorlog?), verbindingslijnen met andere Bijbelverhalen, rabbijnse commentaren etc. De eigenaardige beelden blijken een samenhangend betoog te vormen dat enkele van Israëls meest fundamentele geloofsinzichten blootlegt. Dit boek biedt dan ook veel meer dan alleen een verklaring van het boek Jona. Het leent zich uitstekend voor zelfstudie, maar ook voor bespreking in leerhuizen en bijbelstudiegroepen.

Meer weten over dit interessante boek? Klik dan hier. Wil je het boek kopen? Klik dan hier.
 


In 2014 verscheen het boek :

Joodse humor

Van Moos en Sam tot Abraham

In dit boek geeft Peter van ’t Riet een op lichte toon geschreven overzicht van de joodse humor uit allerlei streken en eeuwen. Hij laat zien dat joodse humor veel meer te bieden heeft dan alleen moppen over Sam en Moos, hoewel ook die een belangrijk genre vormen. Veel joodse humor heeft de vorm van de witz: een kort verhaaltje over sprekende personen in een karakteristieke situatie met een duidelijke clou. Maar joodse humor kan allerlei vormen aannemen en tegenwoordig ook in beeld worden uitgedrukt.

Het boek is geen moppenverzameling, maar een persoonlijke speurtocht naar de bronnen van de joodse humor.

Meer weten over dit interessante maar tegelijk ook humoristische boek? Klik dan hier. Wil je het boek kopen? Klik dan hier.

 


Andere publicaties van Peter van 't Riet kun je vinden op de pagina's:

This is the website of Peter van 't Riet